Tom Smidth

Død 15. April 1942

En stor dansk Digter er død. Han var en af de faa, en af de rene af Hjertet.

Tom Smidth blev kun fireoghalvtreds Aar gammel. Hans Digtning er endnu kun kendt af faa.

Hovedværket er den store, homerisk anlagte Tobindsroman fra Finland: Hvor Oprør avles, en Roman der en Dag vil skænke hans Navn europæisk Ry ...

I Novellesamlingen Finmark møder vi en fremragende Beretter, en Fabulator af Rang.

Hans Lyrik var fornem og inderlig. Essensen af den findes i Digtsamlingen De skønne Skyer. Tom Smidth var en af de udvalgte ... Han elskede Ordene, deres rene fribaarne Lys, deres skønne Enfold ... Han elskede Ordene, deres vilde Beruselse, deres hemmelige Tone ... Han elskede Ordet, og han kendte dets guddommelige Styrke ...

Han var ensom, forpint og naget af Smerter, men ydmyg og stolt, rank i Skæbnens Vold, bar han Livets haarde Smerte!

Tom Smidth var født i Finland og noget skæbnetungt var der i hans Sind.

Han var en af vore mest belæste Skribenter, hans Horisont var vid, dybt rodfæstet som han var i europæisk humanistisk Dannelse.

Nogle Aar studerede han Sprog ved Universitetet, boede en Overgang paa Regensen. En særlig lykkelig og frugtbar Tid havde han ved et sydtysk Universitet i Aarene før den første Verdenskrig.

Tom Smidth var en af vore kyndigste Oversættere. Han var Medarbejder ved den store Proust-Udgave, Fordansker af Joseph Conrad, hans Gendigtning af Havets Spejl er et Mesterværk!

Victor Hugo, Leonhard Frank, Joe Lederer og en Række andre store Skribenter har i ham haft en lydhør Fortolker.

Sygdom og haarde Aar blev hans Lod den sidste Tid. Han tog det som en Mand. Han var stærk i sin Sjæl. En literær Pris blev ham aldrig til Del. Undertiden er det de stilfærdige, de oversete, der er de store og de andre, der er de smaa.

Han elskede Værket ... det fuldbaarne, den strenge yppige Rytme. Kunstens Hemmeligheder kendte han, dens Alkymi, Drømmenes farlige Essenser. Han elskede Skønheden og dyrkede den, fordi i det fuldkomne anes Gud ...

En Mester og en Lærer var han, vor døde Ven ... Sokratisk i sin Visdom. Han forstod at spørge og lytte. Og fortælle. Han ejede det homeriske Blik.

En stor dansk Digter er død.

Johannes Weltzer