Radio-Nyt

Forfatteren Tom Smidth, som døde den 15. April, kun 54 Aar gammel, var en Mand, der stillede de største Krav til sig selv som Kunstner og satte sig de højeste kunstneriske Maal. Ydre Sukces var ham ligegyldig, og meget kendt af det store Publikum var han sikkert ikke. Men han hører til de sande Digtere, hvis Navn vil leve, naar mangen Døgnsukces er glemt. Meget omfattene blev hans Produktion ikke, fire Digtsamlinger, 2 mindre Romaner og den store Roman »Hvor Oprør avles -«, der ligesom Novellesamlingen »Finmark«, foregaar i Finland, hvor han var født og levede sin første Barndom, og som han altid bevarede en levende Interesse for.

Ved en Mindeudsendelse i Radioen paa Torsdag Kl. 22,05 indleder Viggo F. Møller, som gennem mange Aar stod Tom Smidth nær. Derpaa læser Elith Pio et Udvalg af hans lyriske Digte og Legender med Motiv fra den finske Skærgaard, og tilsidst læser Johannes Wulff et Digt, tilegnet Mindet om den afdøde Digter.

Trykt i:
Social-Demokraten. - 8. maj 1942