Forfatteren Tom Smidth døde i Dag

Efter langvarig Sygdom er i Dag Forfatteren Tom Smidth afgaaet ved Døden, 54 Aar gammel, paa Kommunehospitalet, hvor han var indlagt for en Nyrelidelse, hvortil stødte en alvorlig Hjertesvækkelse.

Litteraturen har i Tom Smidth mistet en Elsker og tro Tjener, som aldrig helt blev paaskønnet efter Fortjeneste. Han hørte til Kre[d]sen om "Vild Hvede", i hvis Spalter han offentliggjorde adskillige fine lyriske Digte, der senere udkom i Bogform, tre Digtsamlinger [i] alt: De skønne Skyer, Elskovsgaver [i.e. Elskovs Gaver [i.e. Kærtegn]] og Længslernes Ø [i.e. Længslernes Bog].

Som Prosaforfatter har han gjort sig bemærket med baade en Novellesamling - Finmark - og en stor Roman - Hvor Oprør avles - begge bygget over Stemninger og Motiver fra Finland, hvor han tilbragte sin Barndom indtil Tolvaarsalderen.

Flittigst virkede han dog som Oversætter og Bearbejder af fremmed Litteratur, væsentlig i Samarbejde med Martins Forlag. Han fordanskede saaledes talrige Bøger af Jack London og Joseph Conrad, ligesom han var med i den brogede Stab af Oversættere, der under Redaktion af Kai Friis Møller tilvejebragte den danske Udgave af Marcel Prousts berømte store Værk A la recherche du temps perdu.

Lidet kendt af den store Offentlighed var Tom Smidth en klog og kundskabsrig Litterat, der imellem Venner og Kolleger hævdede sig som en markant Personlighed, man vil huske længe.

-k-n.
Trykt i:
Ekstrabladet. - 15. april 1942