Tom Smidth: »Hvor Oprør avles«

Tom Smidth, der for 8 Aar siden gjorde sig fordelagtig bemærket med en Samling finske Noveller, har nu skrevet en stor Roman paa over 600 Sider. Bogens Handling udspilles ogsaa i Finland, og er udkommet paa Fred. E. Pedersens Forlag.

En Fange, anklaget for Ildspaasættelse, flygter fra Arresten i en lille Købstad, søger ud i Skærgaarden, driver til Havs med Isen, reddes om Bord i en Damper, blandt hvis Besætning der er udbrudt Kolera, dæmper Matrosernes Mytteri, springer over Bord, falder blandt Smuglere og Lovbrydere, vender omsider ad Landevejen tilbage til sin Fødeegn og deltager her i en Opstand. Disse stærkt bevægede Optrin fører til Skildring af vidt forskellige Samfundslag. Bønderne og Husmændene i Kirkebyen, Øvrighed og Borgere i Købstaden, Skærgaardsboere, Udflyttere og Forbrydere.

Bogens Utal af Personer er ret skarpt karakteriserede, og adskillige af dem vil indprente sig i Lærerens Bevidsthed.

Det er Opløsningstid, Forfatteren beskriver, og hans Hensigt er at forklare, hvorledes den revolutionære Mentalitet dannes og opelskes af selve det Samfund, som den engang skal springe ud af dets Fuger.

Trykt i:
Maribo Amtstidende. - 15. november 1935