Hvor Oprør avles -!

En Kæmperoman, der har kostet 8 Aars Arbejde

Tom Schmidt [i.e. Smidth] om sin stærkt dramatiske Bog

Tom Schmidt [i.e. Smidth] er en Forfatter, hvis Navn hidtil kun har været kendt fra Noveller og Digtsamlinger, men nu udsender han i nær Fremtid paa det nye Frederik Petersens [i.e. Pedersens] Forlag et finsk Værk om Finland, oven i Købet af Kæmpeformat, der faar Titlen "Hvor Oprør avles".

— Handler Bogen om det finske Oprør?

— Nej, slet ikke. Det er udelukkende en Roman, selv om der nok i Slutningen af Bogen forekommer en lokal Opstand. Min Bog bliver paa ca. 560 Sider, og Hovedpersonen i den er en finsk Bondekarl, Toivo Rautenpää, hvilket Navn er udlagt "Jernhoved". Han er et ganske jævnt Menneske, langsomt, men sundt opfattende, med en rigtig god Forstand, som naturligvis ikke er blevet udviklet. Han har hele Folkets umiddelbare Fornemmelse af, hvad der er Ret, en Følelse, som under de Forhold, hvor han vokser op, bliver krænket den ene Gang efter den anden. Men han er en Mand, som er trofast af Sind, en Slider og Tjener, og saa længe det er ham muligt holder han fast ved sit Tjenesteforhold.

En stærk og dramatisk Handling

— Er Handlingen dramatisk?

— Ja, meget. Toivo er Karl paa Fogedgaarden, den største Gaard i en finsk Landsby, og da der udbryder Ild paa Gaarden umiddelbart efter at han har pakket sit Kluns og er flygtet væk, bliver han mistænkt for at hare paasat Branden. I Virkeligheden er han flygtet, fordi han hat haft et Opgør med Husets Plejedatter, der mistæuker ham for at have kørt et Væddeløb med hende som Indsats, hvad hans Rival over for den unge Pige har givet det Udseende af.

For at undgaa Fængsel flygter Toivo ud i Skærgaarden paa den drivende Is og gaar til Havs, hvor han om Natten ser forskellige Syner, bl. a. sin tidligere Husbond i Vorherres Skikkelse og alle sine druknede Kammerater, der er døde uden Syndsforladelse. Hele Afsnittet et i Virkeligheden en psykologisk Skildring af hans Tjenesteforhold. Men dette er kun Begyndelsen af hans meget dramatiske Flugt.

— Det er en temmelig stærk Bog?

— Ja, den er ret kras paa sine Steder. I øvrigt er det en decideret psykologisk Roman med socialt Islæt.

Samfundet skaber selv sine Oprørere

— Hvad er dens Tendens?

— Den viser, hvorledes en revolutionær Mentalitet grundlægges i et Menneske, og dernæst, hvorledes en begyndende Samfundsopløsning er betinget af visse materialistiske Kulturfremskridt, og hvordan til syvende og sidst Samfundet selv i sin Form er det, der skaber Drømme og Forventninger om de retfærdige Former, der bør afløse de nugældende. Kort sagt, hvordan Samfundet selv skaber sine Oprørere.

— Har De selv nogen særlig Tilknytning til Finland?

— Ja, jeg er født der og har levet en Del af min Barndom i Finland. Desuden har jeg siden flere Gange været deroppe i kortere Tid. Min Bog er egentlig nærmest et Udsnit at de mange Indtryk, jeg har faaet i Finland.

— Er det virkelige Personer, De skildrer?

— Jeg vil ikke nægte, at Persbnerne har en vis Tilknytning til Virkeligheden, men dels har de naturligvis i Aarenes Løb forvandlet sig en Del i min Fantasi, dels er de nævnt ved andre Navne, saa ingen af dem vil kunne kende sig selv igen.

— Hvorlænge har De været om at skrive Bogen?

— Jeg har skrevet paa den i otte Aar.

Cato
i:
Ekstrabladet. - 27. august 1935