Debat

Den unge Litteratur

I Anledning af den unge Digter Paul Welblunds Kronik forleden om »Et Par af de alleryngste« har vi fra København modtaget følgende:
Sir!
Deres unge Litteraturanmelder gør sig i en Artikel skyldig i en besynderlig Misforstaaelse, som jeg beder Dem rette i Deres ærede Organ. Han angiver min A1der som 40. Jeg fyldte 67 i Januar; han tilskriver mig graanende Haar, og det er allerede omtrent kridhvidt; det Digt, som han citerer som Bevis for mine alderstegne Følelser, blev skrevet i mit fjortende Aar.
Ærbødigst Deres
Tom Smidth

Den unge Literatur

Som Svar paa Digteren Tom Smidths lille Indsigelse i Gaar beder jeg om Plads for følgende:
Hr. Tom Smidth!
En Mand - efter egen Opgivelse af Deres nære Bekendtskab - har paa Forespørgsel (Jeg samler paa Forfatterdata) meddelt mig, at De var omkring 40. Den Fejltagelse kan bebrejdes mig! Derimod maa jeg tage Deres Notits som en Anerkendelse af, at jeg har gjort rigtigt, naar jeg nævnte »De skønne Skyer« i min Artikel om »de alleryngste«. Digte af en 14-aarig kan da ikke godt henregnes til andre Kategorier. At jeg har været klar over, at Deres Bog indeholdt Digte fra en længere Periode fremgaar iøvrigt af Artiklen.
Ligeledes fremgaar det klart af det skrevne, at det citerede Digt ikke er sat som Bevis for Deres »alderstegne Følelser«, men som Bevis for en vis Lighed med Niels Møller. At det er et Digt fra en yngre A1der, forstod jeg straks, da hele Tonen og Anskuelsen tilhører 70'erne.
Deres ærb.
Poul Welblund

trykt i:
Fyens Venstreblad. - August 1921